Posts Tagged ‘technology’

ประชุมวิชาการร่วมกับ Fukui university of technology

Tuesday, December 6th, 2016

ประชุมวิชาการร่วมกับ Fukui university of technology

question answer poster present president prodium

กิจกรรมในห้องประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ในการประชุมวิชาการร่วม The 3rd NTU/FUT Joint Symposium มหาวิทยาลัยเนชั่นและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟูคูอิ ประเทศญี่ปุ่น
ประจำปีการศึกษา 2559
Nation University and Fukui University of Technology, Japan
เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

behind_scene gift listening

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10154724687318895.1073741923.814248894

ประชุมวิชาการปี 2559 ร่วม Fukui University of Technology

Monday, December 5th, 2016
Lampang 2020

Lampang 2020

ntu fut 2016 symposium

ntu fut 2016 symposium

มหาวิทยาลัยเนชั่น มีความสัมพันธ์ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีฟุคุอิ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันทุกปี โดยเฉพาะการประชุมวิชาการที่จัดมาตั้งแต่ปี 2014 บางปีก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่น และปีนี้ (2016) ก็มีกิจกรรมร่วมกันมากมาย

กิจกรรมดูงานในลำปางมีแผน ดังนี้
3 ธ.ค.59
– ชมกาดกองต้า
4 ธ.ค.59
– ดูการผลิตข้างแต๋น
– ดูงานกลุ่มตีมีดบ้านขามแดง
– ดูงานการผลิตเซรามิค
5 ธ.ค.59
– เยี่ยมศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
– เยี่ยมวัดพระธาตุลำปางหลวง
6 ธ.ค.59
กิจกรรมทางวิชาการในห้อง Auditorium, NTU, Lampang

3 ธันวาคม 2559

3 ธันวาคม 2559

4 ธันวาคม 2559

4 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559

5 ธันวาคม 2559

6 ธันวาคม 2559

6 ธันวาคม 2559

24 – 26 มกราคม 2557
http://www.nation.ac.th/ntc2014/

13 – 14 ธันวาคม 2557
http://www.nation.ac.th/ntc2557/

18 ธันวาคม 2558
http://www.nation.ac.th/ntc2015/

3-6 ธันวาคม 2559
http://www.nation.ac.th/ntc2016/

6-14 ตุลาคม 2558
โครงการ: Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology
http://www.nation.ac.th/news-detail.php?main=fpdazyrr//243&content=465
https://www.facebook.com/NationUNews/posts/886858211391265:0

Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology

Joint Symposium between NATION UNIVERSITY and Fukui University of Technology

สรุปความรู้ของงานไอทีด้านบริการงานระบบสารสนเทศ ในปีการศึกษา 2558

Thursday, June 16th, 2016

สรุปความรู้ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านบริการงานระบบสารสนเทศ ระบบงานที่เป็นความรู้ใหม่ หรือน่าสนใจของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เกิดจากการจัดการความรู้ภายในหน่วยงาน ซึ่งปีการศึกษา 2558  มีระบบที่นำมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาขึ้นใหม่ พร้อมกับนำเสนอให้เพื่อร่วมงานได้แลกเปลี่ยนในงานประชุม KM ประจำปีของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
มีทั้งสิ้น 14 ระบบ

1. ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัย โครงการวิจัย นักวิจัย และผลงานจากโครงการวิจัย ของหน่วยงานวิจัยในประเทศไทย ในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
http://www.tnrr.in.th
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย (RMIS) สนับสนุนการบริหารจัดการภายในคณะวิชา และมหาวิทยาลัย
http://it.nation.ac.th/rmis
3. ระบบฐานข้อมูลวิจัย (Research Database System)  รวบผลงานวิจัย บทความทั้งของนักศึกและอาจารย์
http://it.nation.ac.th/studentresearch
4. ระบบเกรดสำหรับอาจารย์ (Grade Report System For Teacher ) สำหรับอาจารย์ตรวจสอบภาระงานสอน เกรดของนักศึกษา และผลการประเมินการเรียนสอน ตามภาระงานสอน
http://it.nation.ac.th/Gradeaj
5. ระบบบล็อก (Blog) เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) เป็นเวทีสำหรับนักศึกษา และบุคลากร
http://blog.nation.ac.th
6. ระบบอีเลินนิ่ง (E-Learning System) สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ มีเว็บบอร์ด ข้อสอบออนไลน์ และระบบงานมอบหมาย
http://class.nation.ac.th
7. Handbook รวบรวมคู่มือต่างๆเช่น คู่มือสำหรับนักศึกษา คู่มือสำหรับบุคลากร   คู่มือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
http://www.nation.ac.th/handbooks
8. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเนชั่น เผยแพร่ ข่าวสารข้อมูลของ มหาวิทยาลัย คณะวิชา หลักสูตร สมัครเรียนออนไลน์ ข่าว และภาพกิจกรรม
http://www.nation.ac.th
9. ระบบการจัดการ งานรับ-ส่งเอกสาร (Receive Document System) จัดเก็บข้อมูลการรับส่งเอกสาร จากภายใน และภายนอก
http://it.nation.ac.th/docntu
10. ระบบจัดการ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง (Announcement Database) ให้บุคลากรเข้าถึง และสืบค้นได้โดยง่าย
http://it.nation.ac.th/rule_post
11. Person Email รวบรวมข้อมูล Email, Mail Groups ของบุคลากร
http://it.nation.ac.th/contactps
12. Social Media รวบรวมข้อมูล Email, Line, Facebook เบอร์โทรศัพท์ภายในของบุคลากร
http://it.nation.ac.th/socialmedia
13. โฮมเพจบุคลากร รวมโฮมเพจบุคลากรด้านการเผยแพร่บทความวิชาการ
http://it.nation.ac.th/faculty
14. ระบบรายงานภาระงาน สำหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ รายงานภาระประจำปี เช่น 1) ภาระการสอน (ตามเกณฑ์ภาระงาน) 2. ภาระงานด้านการวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 3) ภาระงานด้านการบริการวิชาการ 4) ภาระงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5) ภาระงานด้านการบริหารการเรียนการสอน
http://it.nation.ac.th/intranet

 

 

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ได้นำไปแบ่งปันในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่ใช้สื่อสารกันเฉพาะบุคลากร
ที่ https://www.facebook.com/groups/nationustaff/1184855011554179/

ความร่วมมือระหว่าง fukui และ nation university

Wednesday, May 21st, 2014
fukui & ntu meeting
fukui & ntu meeting

21 พ.ค.57 ที่มหาวิทยาลัยเนชั่นทั้งผู้บริหาร และคณาจารย์
นำโดย ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดี ได้ประชุมร่วมกับ
Prof.Fumio Nakayasu (Head of International Center of FUT)
และ Ms.Ayako Kobayashi (Chief of an International Center)
จากมหาวิทยาลัย fukui ประเทศญี่ปุ่น
http://www.fukui-ut.ac.jp
เกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการ
การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ หลักสูตรร่วม
จัดกิจกรรมศึกษาในต่างประเทศทั้งระยะสั้น ทั้งตรีและโท และการโอนหน่วยกิต เป็นต้น

fukui document
fukui document
fukui document
fukui document

ตามเอกสารนำเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัย Fukui
ทำให้ทราบว่าที่ fukui กำลังดำเนินการเปิดหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์กีฬาและสุขภาพ (Sport & Health Science)
ซึ่งเชื่อมโยงกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยเนชั่นได้เป็นอย่างดี
ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะออกแบบ และคณะไอทีให้ความสนใจ เสนอหัวข้อ
โดยผลการประชุม ทางญี่ปุ่นจะนำไปหารือกับคณะวิชาต่าง ๆ
และจัดทำแผนต่อไป ซึ่งมีเงื่อนไขเรื่องช่วงเวลาและรูปแบบเป็นสำคัญ
ซึ่งฝ่ายเมืองไทยได้กำหนดแผนจัดประชุมวิชาการ ntc2014
ในวันที่ 6-8 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเนชั่น
หากติดขัดเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนก็อาจกำหนดเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2558
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.637111256365963.1073741984.228245437252549

ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านอธิการบดี  Prof. Dr.Yotaro Morishima
ของ Fukui University of Technology
ได้มาเป็น keynote speaker ในงานประชุม ntc2014
เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2557 ในหัวข้อ
Challenges of Japanese Universities in the Borderless Era
http://www.thaiall.com/blog/burin/5733/
http://blog.nation.ac.th/?p=2887

อ.ดร.อติชาต ใน Nation University Update

Tuesday, June 4th, 2013

อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย

คลิ๊ปรายการ Nation University Update
อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย เล่าเรื่อง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ อ.อุดม ไพรเกษตร ผู้ดำเนินรายการ
บริเวณริมอ่างตระพังดาว มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง
ตอนเซเว่น” เห็นนักศึกษาเล่น ninja fruit ด้วยครับ

– iClassroom
– Lab Mac
– e-Learning
– Wi-Fi
– Tablet PC : Samsung Tab 10.1
– Network : Training & Co-op

คลิ๊ปสื่อไอที นักศึกษาสาธาฯ ปี 1 – 2/2555

Wednesday, February 6th, 2013
สื่อและเทคโนโลยี

สื่อและเทคโนโลยี

วีดีโอคลิ๊ปนักศึกษาสาธาฯ ปี 1 – 2/2555


6 ก.พ.56 มีโอกาสนำคลิ๊ปของนักศึกษามารวมเป็น playlist ของ youtube.com ทำให้มีจุดเข้าถึงได้ง่าย และฝากลิงค์ไว้กับโฮมเพจวีดีโอช่วยสอน โดยค้นจาก google.com ด้วยคำว่า “วีดีโอช่วยสอน” แล้วไปหารายการที่ 97.15
สำหรับตอนนี้ เป็นการแนะนำเทคโนโลยี ตอนละ 1 นาทีมีทั้งหมด 13 ตอน จาก 13th warrior เป็นงานชิ้นหนึ่งของนักศึกษาปี 1 ในตอนต้นของวิชาสื่อและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน นักศึกษากลุ่มนี้อยู่ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ม.เนชั่น

บัณฑิต ม.เนชั่น แสดงความในใจ

Saturday, December 22nd, 2012

สัมภาษณ์บัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  แสดงความในใจหลังจากสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเนชั่น ในพิธีประสาทปริญญาบัตร แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่นลำปาง ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 (วันเดียวกับวันโลกแตก) ซึ่งประเด็นที่ศิษย์สะท้อนก็จะเป็นหลักสูตร อาจารย์ โปรเจค และงานที่ทำ

http://77.nationchannel.com/home/317512/

1. บัณฑิต นวลถนอม ไร่นากิจ

2. บัณฑิต วัลลียา ปุ๊ดสา

3. บัณฑิต ภาวิณี อินติ๊บ

4. บัณฑิต นันทวัฒน์ ธีรวัฒน์วาที

5. บัณฑิต วณัฐพงศ์  สุวรรณศิลป์

6. บัณฑิต รพีพรรณ ใจเที่ยง

7. บัณฑิต หทัยทิพย์ ขัติยะ

8. บัณฑิต ปทุมพร เมืองเมา

เลือก ไม่เลือก หรือเลือกไม่ถูก

Sunday, April 1st, 2012

เลือกเกิดก็ไม่ได้ เลือกตายก็ไม่ได้
เลือกใช้ชีวิตได้ และไม่เลือกก็ทำได้

สำหรับผมแล้ว technology คือ ดาบ

ปีนี้ องค์กรในภาคเหนือคงไม่ทุ่มงบประมาณ
ทำโครงการ ลดโลกร้อนแน่
เพราะมีปัญหาเฉพาะหน้า .. เพียบ
ด่านแรกก่อนเลย คือ ไม่เผาป่า
ทำให้ชาวบ้านกลัวควันก่อน เป็นอันดับแรก
เพราะถ้าไม่กลัวควัน เขาก็คงเผาต่อไปเรื่อง ๆ

ต้องลุ้นว่าปีหน้าชาวบ้านจะเลือกอะไร
ระหว่างเผา กับไม่เผา