เห็นชอบ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการทันตแพทยสภาให้ความเห็นชอบ และรับรองสถาบันคณะทันตแพทย์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรใหม่ ๒๕๖๒)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒
อ้างอิงจาก หน้าข่าสาร คณะทันตแพทย์
http://nation.ac.th/index.php/th/news-of-information-tech

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

โพสท์ใน คณะทันตแพทยศาสตร์ | ใส่ความเห็น

เห็นชอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเนชั่น
ในการประชุมของสภาการพยาบาล
ครั้งที่ 4/2562
เมื่อ 11 เมษายน 2562
อ้างอิงจาก หน้าข่าวสาร คณะพยาบาลศาสตร์
http://www.nation.ac.th/index.php/th/acts-nursing-science-3

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

โพสท์ใน คณะพยาบาลศาสตร์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

รับรอง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

สภาเทคนิคการแพทย์ให้การรับรอง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)
มหาวิทยาลัยเนชั่น
และเห็นชอบความเหมาะสมในการเปิดสอนหลักสูตรนี้
ในการประชุมของสภาเทคนิคการแพทย์
ครั้งที่ 5/2562
เมื่อ 19 มิถุนายน 2562

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

โพสท์ใน คณะเทคนิคการแพทย์ | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เปิดปี 2562

จากเฟสบุ๊คของ ผศ.ดร.กฤษฎา  ตันเปาว์

วันนี้ กับข่าวดีที่รอคอย กับการแจ้งผลการประชุมทันตแพทยสภา 12 ก.ย.62

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้รับการอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี 2562 จากทันตแพทยสภาในการประชุม ที่ประชุมนั้นชื่นชม คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเนชั่นว่าใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งปีสามารถจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ และแพทย์สภาให้การรับรองนี้ได้สำเร็จซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ไทยเลยเพราะว่าแต่ละคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆจะใช้เวลาในการจัดเตรียมอย่างน้อยสามปี

ในรอบ 1 ปี กับ 1 เดือนนี้ คือการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของสังคม และประเทศชาติในการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัย (Aging Society) ภายใน 3 ปีข้างหน้า และโดยเฉพาะอัตราสังคมสูงวัยของภาคเหนือที่ดูจะเร็วกว่าภาคอื่นๆ NTU เราผลักดันให้เปิด 3 คณะใหม่ในรอบปีทันที ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะทันตแพทยศาสตร์ ซึ่งผ่านสภามหาวิทยลัย สภาวิชาชีพ และแจ้งกระทรวง อว. (สกอ.) ตามลำดับ

ปัจจุบันจัดการศึกษา

• ปริญญาตรี •
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะทันตแพทยศาสตร์

• ปริญญาโท •
บริหารธุรกิจ MBA
บริหารการศึกษา MEd.

ต้องขอบคุณ รศ. ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ เจ้าของผู้ถือหุ้น ที่มีวิสัยทัศน์ วางแผน ให้ทั้งแรงกายใจทุน และให้แนวทางในการดำเนินการตลอด 1 ปี 1 เดือนนี้

ต่อไปนี้คือการพัฒนา ให้เติบโตและยังยืน ทั้งยอดรับนิสิต คุณภาพวิชาการ และ การสื่อสารกับสังคมและประเทศชาติเพื่อความยั่งยืนต่อไป

ผศ. ดร.กฤษฎา ตันเปาว์

โพสท์ใน คณะทันตแพทยศาสตร์, งานประชาสัมพันธ์ รับนักศึกษา, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่องในคณะสาธารณสุขศาสตร์

แนวคิดการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่อง

                                                 ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว                                                                     พฤษภาคม 2562

การพัฒนาองค์กรโดยการนำการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรมีผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้การบริหารงานสำเร็จตามเป้าหมาย คือ การนำกระบวนการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับการบริหารงาน โดยนำการประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับใช้ในการกำกับการทำงานในทุกด้านของการทำงานภายในองค์กร ซึ่งจะมีการกำกับ ติดตามงานเป็นรายไตรมาส เพื่อใช้ประเมินความก้าวหน้าของงานในองค์กรและงานระดับบุคคล ซึ่งจะมีการรายงานผลงานเข้าในข้อมูล HRD เป็นข้อมูลผลงานประจำปี การดำเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายขององค์กร

สำหรับการนำระบบการประกันคุณภาพมาใช้ในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานขององค์กรนั้น    สิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถอ้างอิงผลงานที่เกิดขึ้นทุกด้านขององค์กรไว้ในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานเพียงฉบับเดียว โดยใช้การจัดทำระบบการ Audit ขึ้นภายในองค์กรในทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับหน่วยงาน ระดับคณะวิชา จนกระทั่งถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหารงานทำให้เกิดความสอดคล้องของการทำงานในทุกระดับภายในองค์กรและช่วยให้ง่ายต่อการประเมินความสำเร็จของผลงานด้านคุณภาพการศึกษาขององค์กร อีกทั้งสามารถปรับปรุงการบริหารงานให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นวิธีการบริหารงานรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสมกับการสร้างองค์กรคุณภาพทางการศึกษา

 

โพสท์ใน คณะสาธารณสุขศาสตร์, ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

     

แนวคิดการพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ                             

                                              ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว

                                                                    พฤษภาคม 2562

การพัฒนาแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ    เป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัยโดยบูรณาการร่วมกับการฝึกปฏิบัติงานบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงานวิชาชีพของนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งแนวทางการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้อาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมในการทำงานตามกระบวนการพัฒนานักศึกษา โดยใช้กระบวนการวิจัยมาพัฒนาร่วมกับการจัดการความรู้ สร้างเป็นแนวทางสำหรับการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้มาจากงานวิจัยร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก โดยใช้การฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาเป็นฐานในการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย ซึ่งได้ผลลัพธ์ออกมา 3 แบบ ได้แก่ 1) นักศึกษามีผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินงานจริงร่วมกับชุมชน 2) อาจารย์มีผลงานที่ดำเนินงานร่วมกับชุมชน 3) ชุมชนและหน่วยงานภายนอกได้พัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง ทำให้การพัฒนาผลงานดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมาย

สำหรับแนวทางการผลิตผลงานทางวิชาการและงานวิจัย ถูกนำมาใช้กับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในขั้นแรก เพื่อศึกษาผลลัพธ์และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบต่อเนื่องและเกิดผลงานวิจัยที่หลากหลายภายใต้การทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภายนอก สามารถสร้างเป็นแผนงานการดำเนินงานวิจัยและงานวิชาการในระยะยาวได้อย่างต่อเนื่อง

 

ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการพัฒนางานทางวิชาการและงานวิจัยชุมชน

โพสท์ใน KM:ด้านการวิจัย, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชาในการฝึกปฏิบัติงาน

 

แนวคิดการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา

                                         ผู้เขียน อาจารย์ธณกฤษ หมื่นก้อนแก้ว

                                                             พฤษภาคม 2562

การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา เป็นแนวคิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาให้ตรงตามเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ และมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ที่เหมาะสม โดยมีการนำกระบวนการจัดการความรู้เข้ามาเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานร่วมกับการพัฒนา และนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการปฏิบัติ โดยการกำกับการฝึกปฏิบัติ ซึ่งอาจารย์ภายในคณะมีส่วนร่วมในการทำงาน ตามกระบวนการในแต่ละด้านตามบทบาทของรายวิชา ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษาจะมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องตามรูปแบบของกระบวนการ ตั้งแต่ชุดวิชาการศึกษาชุมชน การประเมินชุมชน การวินิจฉัยชุมชน การวิเคราะห์ปัญหาชุมชน การบริหารโครงการ และการพัฒนาโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาชุมชน การดำเนินงานในลักษณะนี้จะช่วยให้นักศึกษา ได้เรียนรู้งานอย่างเป็นระบบและสามารถปรับปรุงและพัฒนาผลงานได้อย่างรวดเร็วและตรงตามเป้าหมายของการเรียนรู้

สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา ถูกนำมาใช้กับการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในขั้นแรก เพื่อศึกษาผลลัพธ์และวิธีการดำเนินงาน เนื่องจากสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสั้น ซึ่งสิ่งสำคัญที่ได้จากการประยุกต์ใช้ คือ สามารถบูรณาการองค์ความรู้แบบต่อเนื่องและเกิดผลงานที่เป็นระบบตามแผนบูรณาการที่จัดทำขึ้น โดยสามารถจัดทำเป็นชุดรายงานผลการฝึกปฏิบัติการระดับชุมชนเพียงฉบับเดียว ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงานทำให้ง่ายต่อการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งสามารถปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

 

       ขั้นตอนการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชาในการฝึกปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานบริบทชุมชน

1.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

1.2 ข้อมูลระดับตำบล

1.3 ข้อมูลระดับหมู่บ้าน

ส่วนที่ 2 กระบวนการศึกษาชุมชนด้วยเครื่องมือ 7 ชิ้น

(กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน)

2.1 แผนที่เดินดิน

2.2 ผังเครือญาติ

2.3 โครงสร้างองค์กรชุมชน

2.4 ระบบสุขภาพ

2.5 ปฏิทินชุมชน

2.6 ประวัติศาสตร์ชุมชน

2.7 ประวัติชีวิตบุคคลที่น่าสนใจในชุมชน

ส่วนที่ 3 กระบวนการการวินิจฉัยชุมชน

(กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข)

3.1 การวิเคราะห์ปัญหาด้วย SWOT Analysis & TOWS Matrix

3.2 การจัดลำดับความสำคัญของปัญหา

3.3 การวางแผนกลยุทธ์และแผนงาน

ส่วนที่ 4 การดำเนินงานโครงการในชุมชน

(กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย)

4.1 ชื่อโครงการ

4.2 หลักการและเหตุผล

4.3 วัตถุประสงค์

4.4 กลุ่มเป้าหมาย

– เชิงปริมาณ

– เชิงคุณภาพ

4.5 วิธีการดำเนินงาน

4.6 ผู้รับผิดชอบโครงการ

4.7 งบประมาณ

4.8 สถานที่ดำเนินการ

4.9 ระยะเวลาดำเนินการ

4.10 ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

4.11 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

ส่วนที่ 5 การประเมินผลสำเร็จของโครงการ

5.1 ชื่อโครงการ

5.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ

5.3 ผู้รับผิดชอบโครงการ

5.4 งบประมาณ

5.5 สถานที่ดำเนินการ

5.6 ระยะเวลาดำเนินการ

5.7 ผลการดำเนินโครงการ

5.8 ประโยชน์ที่ได้รับ

5.9 ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

– เป้าหมายเชิงปริมาณ

– เป้าหมายเชิงคุณภาพ

5.10 ภาคผนวก

 

       แนวทางการฝึกปฏิบัติการศึกษา การวินิจฉัย และการแก้ไขปัญหาชุมชนจากการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมหลายรายวิชา

ลำดับ กิจกรรมการฝึกปฏิบัติ ชุดรายวิชาที่บูรณาการ
1 นักศึกษาศึกษา ศึกษาข้อมูลบริบทของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานฝึกปฏิบัติ โดยขอรับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
2 ศึกษาชุมชนเป้าหมายโดยใช้เครื่องมือ 7 ชิ้น พร้อมทั้งจัดทำสื่อนำเสนอชุมชนที่ได้ทำการศึกษา ทั้งนี้ให้ขอรับคำแนะนำจากอาจารย์พี่เลี้ยง กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยชุมชน
3 การวินิจฉัยชุมชน โดยใช้กระบวนการ SWOT Analysis & TOWS Matrix พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ และแผนงานสำหรับการแก้ไขปัญหาในชุมชน กลุ่มวิชาบริหารสาธารณสุข
4 จัดทำโครงการในการแก้ไขปัญหาในชุมชน 1 โครงการ กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย
5 ประเมินผลความสำเร็จของโครงการ พร้อมทั้งถ่ายทอดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้จากการดำเนินโครงการให้แก่ชุมชน กลุ่มวิชาป้องกันควบคุมโรค ระบาดวิทยา สถิติและการวิจัย

 

 

โพสท์ใน KM:ด้านการผลิตบัณฑิต, คณะสาธารณสุขศาสตร์ | ใส่ความเห็น

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

โพสท์ใน คณะพยาบาลศาสตร์ | ใส่ความเห็น

คณะเทคนิคการแพทย์ ยินดีต้อนรับ

คณะเทคนิคการแพทย์ ยินดีต้อนรับ

โพสท์ใน คณะเทคนิคการแพทย์ | ใส่ความเห็น

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ยินดีต้อนรับ

โพสท์ใน คณะทันตแพทยศาสตร์ | ใส่ความเห็น