Would Cowboys look at exchanging for the phone Car headlights Stephen Jones explained with regards to team’s imagined process

Dallas Cowboys COO/Executive VP/Director … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

Cleveland Browns Future 14 days say to Hued Jackson’s fate

Irrespective of teaching this Cleveland … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

Welcome to my blog, the benefits of blogging

Hello, welcome to my blog, what are the … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีการศึกษา 2561

แผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปีกศ.61 รับรหัส62

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

คลังรูปนี้ประกอบด้วย รูป 2

ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบัน … อ่านเพิ่มเติม

คลังรูปเพิ่มเติม | ใส่ความเห็น

ประกาศทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

ประกาศการให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา2560

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์-ศูนย์เนชั่นบางนา

ระบบการลงทะเบียนออนไลน์
อาจารย์รัตนาวดี ลำพาย
ผู้อำนวยการศูนย์เนชั่นบางนา

ด้วยมหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นบางนา มีเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียนโดยตรงเพียงคนเดียว แต่จำนวนนักศึกษาของทั้งศูนย์ฯ มีจำนวนหลายร้อยคน ดังนั้นเพื่อช่วยให้งานทะเบียนสามารถทำงานได้ทันตามกำหนดเวลา ทางศูนย์เนชั่นบางนาจึงกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนการเรียนด้วยตัวเอง เป็นการลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนต่างๆ ของการทำงาน และงานดำเนินไปได้ด้วยการใช้บุคลากรน้อยที่สุด

สำหรับการดำเนินงานลงทะเบียนออนไลน์ มีขั้นตอนต่อไปนี้
– ขั้นตอนที่ 1 เริ่มจากการออกประกาศกำหนดวันลงทะเบียน สำหรับนักศึกษาของแต่ละชั้นปี โดยอิงจากปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย แต่มีการยืดหยุ่นบ้างเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทเวลาของศูนย์เนชั่นบางนา

– ขั้นตอนที่ 2 คณะนิเทศศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจของศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อวิชาและจำนวน section ที่ต้องการเปิดสอน ทั้งหมดที่เปิดสอนของแต่ละเทอม รวมทั้งจัดเป็นตารางการเรียนการสอน พร้อมชื่ออาจารย์เจ้าของวิชาให้กับฝ่ายทะเบียน ที่จะนำข้อมูลทั้งหมดมาจัดใส่ลงใน Google Sheet เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรับทราบร่วมกัน

– ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายทะเบียนจะนำข้อมูลที่ได้มาจัด section จัดห้องเรียนสำหรับทั้งเทอม และแยกเป็นตารางของอาจารย์แต่ละท่าน

– ขั้นตอนที่ 4 กำหนดวันสอบทั้งกลางภาคและปลายภาค ตามข้อมูลที่ได้คณะวิชาสำรวจจากอาจารย์เจ้าของวิชาแต่ละท่าน ต้องตรงกับ มคอ. 3 ซึ่งจะมีรายชื่อวิชา วันเวลาที่สอบ เพื่อให้เป็นข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตามระบบปกติที่กำหนดไว้ ได้ตัดสินใจเลือกวิชาเรียนได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในขั้นตอนนี้มีการทำงานแยกย่อยอีก แบ่งเป็น

– จัดตารางสอบของทั้งเทอม
– นำตารางที่จัดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ (กบศ.) เพื่ออนุมัติ
– เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้ว จะนำมา key ใส่ในระบบทีละ section
– สร้าง Template ใส่ข้อมูลค่าใช้จ่ายของแต่ละส่วน

**** กรณีลงทะเบียนตาม Template ข้างต้นนี้ จัดให้สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ที่เรียนตามปกติ เป็นการจ่ายเหมารวม แต่นักศึกษาที่ไม่ได้เรียนจบตามตารางเรียนที่กำหนด จะไม่สามารถลงทะเบียนตาม Template ที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งเด็กจะต้องเขียนเป็นใบคำร้องส่งให้ฝ่ายทะเบียน เพื่อนำมาคำนวณค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน โดยคำนวณตามหน่วยกิตที่ยึดอัตราค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย โดยคิดหน่วยกิตละ 900 บาท ****

– ข้อมูลข้างต้นนี้ นักศึกษาจะต้องทราบก่อนที่จะถึงขั้นตอนที่ 5 ซึ่งเป็นขั้นตอนการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตัวเอง

– ขั้นตอนที่ 6 หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยในระบบ นักศึกษาจะพิมพ์ใบลงทะเบียนนั้นออกมา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดี พิจารณาความเหมาะสมก่อนลงนาม แล้วนำไปยื่นให้งานทะเบียนตามกำหนดเวลา

**** กรณีที่นักศึกษาต้องการเพิ่ม ลด หรือถอนรายวิชาใด จะมีการกำหนดวันให้มายื่นเอกสาร เพื่อขอ เพิ่ม ลด หรือ ถอน ตามวันเวลาที่กำหนด และก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายทะเบียน อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องตรวจสอบรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนทั้งปกติ และเพิ่มถอน ให้ถูกต้อง
ถ้านักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าเกินกำหนดจะต้องมีการเสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า วันละ 200 บาท รวมทั้งการจ่ายค่าเทอมล่าช้าก็จะถูกปรับวันละ 200 บาทเช่นกัน

– ขั้นตอนที่ 7 งานทะเบียนจะตรวจข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา เพื่อความถูกต้องของการชำระค่าเทอม

– ขั้นตอนที่ 8 งานทะเบียนตรวจสอบการสอบภาษาอังกฤษ ว่าผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ ถ้ายังไม่ผ่านต้องมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับการสอบภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

**** กรณีนักศึกษารหัส 60 ขึ้นไป ใบแจ้งหนี้จะเพิ่มการบทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ SPEEX อีก 350 บาท เช่น หากนักศึกษาจ่ายเต็มจำนวน 30,000 บาทต่อเทอม ไม่ได้มีส่วนลดหย่อนใดๆ จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายอีก 350 บาท เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,350 บาท

– ขั้นตอนที่ 9 ฝ่ายทะเบียนจะนำใบลงทะเบียนที่นักศึกษานำมายื่น หลังจากมีการลงนามโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีแล้ว มากรอกข้อมูลเข้าระบบทีละคน

ทั้งหมดนี้คือ ขั้นตอนสำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ของศูนย์เนชั่นบางนา

 

อัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นไปตาม ระเบียบค่าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัยเนชั่น พ.ศ. 2558

โพสท์ใน งานทะเบียน, ทั่วไป | ติดป้ายกำกับ | ใส่ความเห็น

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการปฏิบัติงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โพสท์ใน ทั่วไป | ใส่ความเห็น

การบริหาร-พัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษา

วันนี้ มีเรื่องราวมาแบ่งปันสู่กันฟัง เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2559 ในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่มีองค์ประกอบที่อยู่ในระดับพอใช้คือ ผลงานด้านวิจัย และจากแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 มีแนวโน้มว่าการสร้างผลงานด้านวิจัยจะลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมา จึงได้ทำการวิเคราะห์และหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 

ด้านงานวิจัย

ปัญหาที่พบ
1. อาจารย์ที่ได้รับโครงงานวิจัยในปีการศึกษาที่ผ่านมาต้องดำเนินงานโครงการให้เรียบร้อยในปีการศึกษานี้ทำให้เพิ่มผลงานไม่ได้
2. จำนวนบุคลากรอาจารย์ลดน้อยลงทำให้มีภาระงานสอนมากขึ้นเนื่องด้วยมีนักศึกษา 3 ระดับชั้น เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา
3. อาจารย์มีภาระงานด้านอื่นๆ เช่นงานประกันคุณภาพ งานแผนงานระดับสถาบันเพิ่มมากขึ้น
4. อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ทำให้ไม่สามารถสร้างผลงานได้

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เสาะหาแหล่งทุนการวิจัย และนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนในหลักสูตร
2. เข้าร่วมประชุมสัมมนาในองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
3. นำความรู้มาประชุมแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร
4. กระตุ้นและสนับสนุนให้อาจารย์ที่ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเร่งสร้างผลงานด้านวิชาการ
ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุน
2. จัดทำแผนงาน

 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ปัญหาที่พบ
1. มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ออกมาใหม่
2. ต้องจัดทำแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ที่เพิ่มขึ้น

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. เข้าร่วมการอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างทันต่อสถานการณ์
2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ที่ออกมาใหม่ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์
3. ประชุมจัดทำแผนงานที่ตอบสนองเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา

ผลการดำเนินงาน
1. ศึกษาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันในระดับสถาบันโดยรักษาการคณบดี
2. การทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของสมศ. 4 ร่วมกันและหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนงานที่ตอบสนอง
3. จัดทำแผนงาน

โพสท์ใน KM:การบริหารจัดการยุคใหม่, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น

การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู้เรียน

ในปีการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประเด็นความรู้ ที่เข้าสู่กระบกวนการจัดการความรู้
เรื่อง การจัดการแผนการศึกษา WIL ตามศักยภาพของผู้เรียน
ขั้นตอนมีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนงาน
คณะได้ประชุมอาจารย์ร่วมกันทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อกำหนดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษานอกเหนือจากแผนการเรียนในรายวิชาปกติตามนโยบาย WIL ของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 ชั้นปีที่ชัดเจนก่อนเปิดภาคเรียน มีการกำหนดกิจกรรมดังนี้
ชั้นปีที่ 1 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การอบรม “เทคนิคการนำเสนอและการวิเคราะห์ประเด็น” การอบรม “การวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” และการทำกิจกรรม “จิตอาสา” กับหน่วยงานตามความสมัครใจ
ชั้นปีที่ 2 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การอบรม“เทคนิคการนำเสนอและการวิเคราะห์ประเด็น” การอบรม “การวิเคราะห์ปัญหาและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น” การศึกษาดูงาน ในสถานประกอบการ/หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การให้บริการซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ(ร่วมกับกิจกรรม IT-SHOP) และการฝึกปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ในมหาวิทยาลัย (ร่วมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในประเด็นหลักที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถและเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสู่การฝึกงานในชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 3 กิจกรรมเสริมประกอบด้วย การมอบหมายงานเพื่อฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมรายบุคคล และกำหนดติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะ เพื่อวิเคราะห์-ประเมินความสามารถและเตรียมความพร้อมสู่การฝึกงานในช่วงภาคเรียนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 การติดตามผลการดำเนินงาน
คณะได้ประชุมติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสรุปผลการปฏิบัติของนักศึกษารายบุคคล เป็นระยะๆ ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา เพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ศักยภาพของนักศึกษารายบุคคล ดังนี้
2.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และวิเคราะห์ความชอบในสายงานอาชีพนักคอมพิวเตอร์ พบว่ามีนักศึกษา 1 คนขอถอนตัวออกจากสาขาวิชา เนื่องด้วยผลการเรียนและความสามารถ+ความใส่ใจต่อสาขาวิชา ไม่สามารถศึกษาต่อได้ จึงได้ทำการย้ายสาขาวิชาในภาคเรียนที่ 2
และ ช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ให้นักศึกษาทำกิจกรรม “จิตอาสา” ในการทำงานกับหน่วยงานที่สนใจทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนและการพัฒนาของนักศึกษา

2.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพได้ตามกิจกรรมที่กำหนด และมีผลการวิเคราะห์ศักยภาพการเรียนและการพัฒนาของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์-สรุปแนวการดำเนินงาน
อาจารย์ได้ประชุมวิเคราะห์ผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสรุปหาแนวทางการปฏิบัติในการวัดศักยภาพของนักศึกษา

ปัญหาที่พบ
1. ความตั้งใจเรียนความเอาใจใส่ของนักศึกษาบางคนลดน้อยลง ทำให้การเรียนถดถอย ถึงแม้มอบหมายงานเพื่อพัฒนาศักยภาพแต่ไม่สนใจศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียน ทำงานไม่สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
2. การมีเหตุจำเป็นหรือเหตุผลใดๆ ของนักศึกษาในการอ้าง เพื่อให้อาจารย์สงสารหรือยืดเวลาการส่งงานของนักศึกษาทำให้มีผลกระทบต่อนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบและความตรงต่อเวลา
3. การติดตามการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา อย่างใกล้ชิด เหมาะสมสำหรับการให้กำลังใจในการเรียน จะได้ผลดีในชั้นปีที่ 1 และจะลดลงเมื่อชั้นปีมากขึ้น
4. การสอนที่ควบคู่กับการทดลองปฏิบัติงานจะเป็นปัญหากับนักศึกษาที่ใส่ใจน้อย และไม่กล้าคิด ไม่กล้าทำ ไม่กล้าถามเมื่อพบปัญหา

แนวทางการแก้ไขปัญหาที่พบ
1. ให้มีการติดตามการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานอย่างใกล้ชิดทุกชั้นปีเช่นเดิม เพื่อกระตุ้นการทำงาน-การเรียนของนักศึกษา
2. การประเมินผลการส่งงานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชา ให้ประเมินผลที่ Outcome ของงานโดยให้มีการมอบหมายงานและกำหนดวันเวลาส่งผลงานที่ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการหาเหตุผลในการอ้างส่งผลงานล่าช้า และให้ผลการประเมินตามที่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบ ทั้งนี้เพื่อการฝึกหัดการแบ่งเวลาและความรับผิดชอบของนักศึกษา
3. ให้อาจารย์การเปิดโอกาสให้นักศึกษาปรึกษาผ่านทางออนไลน์ได้ตลอดเวลา
4. สำหรับนักศึกษาคนที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างหนักถึงสาเหตุที่ไม่สามารถพัฒนาหรือให้คำชี้แนะใดๆ ได้ ให้มอบหมายงานหรือการนำเสนอที่เป็นไปตามที่นักศึกษาต้องการ แต่จะแจ้งเกณฑ์การประเมินผลงานในแบบเดียวกันให้ทราบและวัดผลงานตามวันเวลาและเกณฑ์ที่กำหนด
5. การฝึกงานในรายวิชา ได้กำหนดรูปแบบคู่มือและรูปแบบบันทึกการเข้าฝึกงาน ให้นักศึกษาใช้บันทึกและรายงาน โดยได้ประกาศแจ้งทางออนไลน์ในกลุ่มของนักศึกษาฝึกงาน

โพสท์ใน KM:เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ติดป้ายกำกับ , , , | ใส่ความเห็น