Archive for the ‘คณะบริหารธุรกิจ’ Category

แนวคิดเกี่ยวกับองค์การ ทฤษฎีองค์การ และการออกแบบองค์การ

Wednesday, April 17th, 2013

องค์การ ถือเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทุก คน ไม่ว่าจะในสถานะของสมาชิกในองค์การหนึ่ง ๆ หรือในสถานะผู้ซื้อสินค้าหรือรับบริการจากองค์การใดๆ ในสังคม

five S model
five S model

http://bit.ly/155lQ9C

โดย : สวรัย นัยนานนท์ ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

สวรัย นัยนานนท์

การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และการออกแบบองค์การ จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับบุคคลทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในระดับบริหาร ซึ่งหากมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและทฤษฎีองค์การ เชื่อว่าจะสามารถบริหารและจัดการให้องค์การ มีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนว คิดและทฤษฎีองค์การ มีผู้ศึกษาและให้นิยามขององค์การไว้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น “องค์การ คือ การรวมตัวของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้” (ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์) หรือ “สิ่งที่มีอยู่ในสังคม มีการจัดตั้งขึ้นมาอย่างมีเป้าหมาย มีการออกแบบระบบโครงสร้างและระบบกิจกรรมที่มีการประสานงานกัน และมีการเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอก” (Richard L. Daft) เป็นต้น

ในส่วนของทฤษฎีองค์การ “เป็น หลักการศึกษาถึงโครงสร้าง และการออกแบบองค์การ โดยอธิบายว่าองค์การถูกจัดตั้งขึ้นมาได้อย่างไร และให้ข้อเสนอแนะการสร้างองค์การในลักษณะใด ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิผลแก่องค์การเอง” (นิตยา เงินประเสริฐศรี) และเพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาทฤษฎีองค์การ จึงจัดแบ่งทฤษฎีองค์การออกเป็น 3 สำนัก คือ

1. สำนักทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม จะมุ่งเน้นโครงสร้างองค์การที่เป็นทางการ และการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะที่กำหนดไว้เป็นหลัก

2. สำนักทฤษฎีองค์การเน้นมนุษยสัมพันธ์ จะมีลักษณะตรงข้ามกับสำนักทฤษฎีองค์การสมัยดั้งเดิม กล่าวคือ มีโครงสร้างองค์การอย่างไม่เป็นทางการ และให้ความสำคัญกับความรู้สึกของคนมากขึ้น

3. สำนักระบบและสถานการณ์ จะให้ความสำคัญกับการพิจารณาถึงลักษณะของระบบต่างๆ ภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กัน และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์การนั้นๆ

จาก ทฤษฎีองค์การของแต่ละสำนักตามข้างต้น จะพบว่า ในการศึกษาทฤษฎีองค์การให้เกิดความเข้าใจขึ้นได้นั้น จำเป็นจะต้องทำความเข้าใจหรือศึกษาพฤติกรรมองค์การประกอบด้วย เพราะการบรรลุผลสำเร็จขององค์การได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนหรือสมาชิกภายในองค์การนั้นๆ เป็นสำคัญ

การออกแบบ องค์การ โดยทั่วไปองค์การจะประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน คือ ฝ่ายบริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารระดับกลาง กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ฝ่ายสนับสนุนทางการบริหาร และฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค ซึ่งระดับของบทบาทหน้าที่และความสำคัญขององค์ประกอบใดๆ ข้างต้น จะขึ้นอยู่กับรูปแบบขององค์การ ที่มี 5 รูปแบบ (มินซ์เบอร์ก) คือ องค์การแบบโครงสร้างอย่างง่าย องค์การแบบเครื่องจักรกล องค์การทางวิชาชีพ องค์การแบบโครงสร้างแยกหน่วยงาน และองค์การแบบเฉพาะกิจ

ทั้งนี้ มีแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการออกแบบองค์การ โดยใช้ยุทธศาสตร์ 3Rs (ฐิติกร พูลภัทรชีวิน) คือ การปรับความคิดความเข้าใจ (Rethinking) การปรับกระบวนการทำงาน (Reengineering) และ การปรับโครงสร้าง (Restructuring) ซึ่งเป็นการพัฒนาองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ ในปัจจุบันผู้ออกแบบองค์การควรตระหนักถึงลักษณะขององค์การสมัยใหม่ หรือ 5’s Model (รศ.ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต) คือ องค์การจิ๋วแต่แจ๋วคุณภาพ (Small) องค์การฉลาดทรงภูมิปัญญา (Smart) องค์การยิ้มแย้มเปี่ยมน้ำใจ (Smile) องค์การร่วมมือไร้ความขัดแย้ง (Smooth) และ องค์การทำเรื่องยากให้ง่ายและเร็ว (Simplify) ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้บริหาร (Competency) การมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ของพนักงาน (Self-Control) การมีกระบวนการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งลักษณะขององค์การตาม 5’s Model นี้ จะสามารถเพิ่มขีดความสามารถให้แก่องค์การ สู่ความเป็นเลิศได้

เตรียมตัวอย่างไร ถ้าจะกลายเป็นชาวอาเซียน

Wednesday, March 27th, 2013

ตอนนี้หากคนถามว่าอาเซียนคืออะไร แล้วทำหน้างง ๆ สงสัยจะต้องหลุดกระแส ยิ่งผู้นำประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาชูประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ
http://bit.ly/Yclnyq

ภควัต สมิธธ์
ภควัต สมิธธ์

ทั้งโลกยิ่งตื่นเต้นกับคำว่า Change (เปลี่ยน) คลื่นความใหม่ของแนวคิดย่อโลกด้วย Cyber Network จึงทำให้คำว่า เปลี่ยน มีความชัดเจนมากขึ้น ประสบการณ์ท่องเที่ยวภาคเหนือของผม บ่งบอกว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการย่อโลกด้วยการติดต่อสื่อสารผ่านระบบสังคมออ นไลน์ ทำให้ความเชื่อ ความคิด และพฤติกรรมของบุคคลเปลี่ยนไปตามประสบการณ์ที่พบเห็น และได้สื่อสารกับคนในสังคมที่ต่างทั้งภาษาและวัฒนธรรม ลองนึกถึงเวลาไปเที่ยวดอยแล้วพบคนพูดสำเนียงชาวเขาที่สวมยีนส์ คู่กับรองเท้าผ้าใบยี่ห้อดังแบบนักบาสเกตบอล ก็เกิดความคิดที่ว่า เราไม่สามารถหยุดโลกได้ แต่เราจะใช้ประโยชน์อย่างไรกับการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

การรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนมีพื้นฐานแนวคิดมาจากการรวมกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป การใช้ค่าเงินเดียวกัน ข้อตกลงทางการค้าเดียวกัน การแลกเปลี่ยน เคลื่อนย้ายแรงงาน และการศึกษาแบบเสรี ฟังดูดีและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เมื่อได้ยินบางกระแสที่ไม่เห็นด้วยกับการรวมอาเซียน โดยคิดไปว่าการรวมกลุ่มจะทำให้ประเทศไทยหายไป ภาษา วัฒนธรรม เอกลักษณ์จะโดนชาติที่เจริญอย่างสิงคโปร์กลืนความเป็นไทย ในทางกลับกันมองได้ว่า แนวคิดเรื่องอาเซียนไม่ได้ต้องการให้ทุกประเทศกลายเป็นประเทศเดียวกัน หากแต่มองเรื่องศักยภาพของแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน จะสามารถเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กันและกันได้ โดยเรียกพวกเราทั้งหมดว่าอาเซียน เป็นการแสดงความสัมพันธ์ในภูมิภาคว่า เรามีแนวทางการค้า การลงทุน การดำเนินชีวิตคล้ายคลึงกัน และเราจะช่วยกันดูแลผลประโยชน์ของภูมิภาคบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่ยอมรับร่วม กัน

คนไทยมีหลายแนวคิด บ้างอนุรักษนิยม บ้างสมัยใหม่นิยม บางคนมีเพื่อนเยอะแต่กลับไม่ถูกคอกับคนข้างบ้าน เราชอบแข่งกับคนข้างบ้านแต่ญาติดีกับคนที่อื่น ถ้าเขาซื้อรถใหม่เราจะอารมณ์เสีย แล้วเวลาโจรจะปล้นบ้าน หรือในยามเจ็บป่วย คนที่ไหนจะช่วยเรา ผมอยากให้เราลองมองย้อนไปในอดีตว่า ความคล้ายคลึงของพวกเราชาวอาเซียนมีมากมาย เรากินข้าว เราเคารพผู้ใหญ่ เราเก่งเกษตรกรรม เราเด่นศิลปะ เราอุดมสมบูรณ์ ส่วนความขัดแย้งที่ผ่านมาไม่ได้เกิดโดยประชาชนของประเทศนั้นๆ เพียงแต่เป็นเรื่องของโอกาสทางการเมือง การปกครอง แนวคิดของผู้นำ การขยายดินแดน ซึ่งเป็นลักษณะพื้นฐานของการอยู่รอดแบบสมัยอดีต แต่ปัจจุบันเรารู้จักกัน เราสื่อสารกัน เราค้าขายกัน เราสามารถใช้ประโยชน์จากความคล้ายคลึงให้เป็นจุดแข็งในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจ กับภูมิภาคอื่น เช่น การทำให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตอาหารและการเกษตรของโลก เพราะเราปลูกข้าว เรามีพืชผักผลไม้ อาหารทะเล สมุนไพรที่มีประโยชน์ เรามีฝีมือ นอกจากนั้นชาวอาเซียนมีอุปนิสัยเป็นมิตร ชอบต้อนรับ เราสามารถเป็นฐานการท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบที่ทำรายได้มหาศาลในแต่ละปี

ประชาชนของทุกประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้องปรับตัวปรับใจ เพื่อ ยินยอมเป็นสมาชิกที่แท้จริงของอาเซียน ไม่ใช่แค่พูดถึงแล้วผ่านไป ต้องสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของร่วมกัน ประมาณว่าร่วมกันเป็นหุ้นส่วน ชาวอาเซียนต้องฝึกฝนตนเองในการรับรู้ข่าวสารประเทศเพื่อนบ้าน ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยก็ฝึกอ่านข่าวสั้นๆ จากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ ยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกัน รับฟังความคิดเห็น แลกเปลี่ยนภูมิปัญญา และเลิกเปรียบเทียบให้เกิดปมด้อย แต่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ ความคิด ค่านิยม ในการสร้างความเจริญและความมั่นคงของภูมิภาค

จากที่เห็นทุกมหาวิทยาลัยเปิดโปรแกรมการเรียนเพื่อป้อนความต้องการของตลาดอาเซียน การส่งนักศึกษาไปฝึกงานกับมืออาชีพ เพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนสำเร็จการศึกษา และ การเปิดรับนักศึกษาจากอาเซียนเข้ามาเรียน ทำให้บรรยากาศความร่วมมือดูมีชีวิตชีวาและมีความเป็นสากลมากขึ้น เราลองหันมาเรียนภาษาประเทศเพื่อนบ้านเป็นภาษาที่สาม ซึ่งยังมีผู้ที่ชำนาญจำนวนไม่มากก็จะดูดีมีเสน่ห์อยู่ไม่น้อย น้องๆ รุ่นใหม่ จะต้องวางแผนในการเลือกสาขาที่จะเรียนให้สอดคล้องกับอนาคตในสาขาที่ขาดแคลน เช่น แพทย์แขนงต่างๆ วิศวกรรมปิโตรเลียมและเคมี บัญชีและการเงิน สาธารณสุข หรือสาขาที่จำเป็นต่อตลาดธุรกิจอินเตอร์ เช่น นิเทศศาสตร์ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มัลติมีเดีย สถาปนิกและออกแบบ การโรงแรมและท่องเที่ยว แต่ที่สำคัญไม่ว่าจะเลือกเรียนสาขาใด ก็จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของภูมิภาคอาเซียนว่ายังคงมีกรอบวัฒนธรรมดั้ง เดิมอยู่ หากเราเรียนรู้ การต้อนรับ การทักทาย การแสดงความเคารพซึ่งหมายถึงการยอมรับและการรับฟังผู้อื่น ก็จะเพิ่มความราบรื่นในการผูกมิตร

asean
asean

เมื่อก่อนเวลาเห็นคนที่ทำตัวเชยๆ เรามักจะเรียกเขาว่ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน ในทางกลับกัน ถ้าเราล้าหลังกว่าใครในอาเซียนก็จะตกที่นั่งลำบากแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม รวมกันเป็นกลุ่มก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่ง คิดดูสิขนาดซุปเปอร์ฮีโร่ยังต้องทำงานเป็นทีม

http://thainame.net/edu/?p=574

โดย : ภควัต สมิธธ์
http://www.ประเทศอาเซียน.com

มัธยมวัดเบญฯ คว้ารางวัล ดาวรุ่งทางเศรษฐศาสตร์

Friday, January 27th, 2012
มัธยมวัดเบญฯ คว้ารางวัล ดาวรุ่งทางเศรษฐศาสตร์

มัธยมวัดเบญฯ คว้ารางวัล ดาวรุ่งทางเศรษฐศาสตร์

มัธยมวัดเบญฯ คว้ารางวัล ดาวรุ่งทางเศรษฐศาสตร์

ปิดฉากแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ นักเรียนจากวัดเบญฯคว้ารางวัลชนะเลิศ

ด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 55 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น ศูนย์เนชั่นทาวเวอร์ จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ “Nation U Academic Quiz” เป็นวันที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเนชั่น ซึ่งในการแข่งขันวันที่ 2 เข้มข้นด้วยเนื้อหาวิชาทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีโรงเรียนทั้งจากกรุงเทพฯและต่างจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกันอย่างหลากหลาย ผลการแข่งขันปรากฏว่า น.ร.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร นายอนุวัฒน์ รัตนะคว้ารางวัลชนะเลิศ

นายอนุวัฒน์กล่าวถึงการแข่งขันครั้งนี้ว่า เป็นอีกประสบการณ์ที่ดี จากที่เคยเข้าแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์มาแล้ว 2 รายการคือ ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและการแข่งขันโครงการเพชรยอดมงกุฎ ของมูลนิธิร่มฉัตร แม้ไม่ได้รับรางวัลใดๆ แต่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์นำมาพัฒนาจนประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ นอกจากนั้นยังแนะนำให้อ่านข่าวเศรษฐกิจเยอะๆ เพื่อจะได้มีความรู้รอบด้าน

ส่วนผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นที่ 2 คือ น.ส.วนัชพร อมรองอาจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนมาแข่งขันครั้งนี้ และแม้เคยได้รับรางวัลชมเชยจากการเข้าแข่งขันตอบปัญหาด้านเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ก็คิดว่า ข้อสอบที่นี่ยากไม่แพ้กัน ทำให้รู้สึกตื่นเต้นและกดดันตอนทำข้อสอบพอสมควร สำหรับการเตรียมตัวได้รับการติวจากอาจารย์หมวดสังคม รวมถึงอ่านหนังสือทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม

ด้านผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเนชั่น ได้กล่าวปิดงานแสดงความชื่นชมผู้เข้าแข่งขันทุกคน และแนะนำแนวทางให้เลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองสนใจมากกว่าตามกระแส ซึ่งมหาวิทยาลัยเนชั่นเองก็มีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียน พร้อมที่จะจบการศึกษาเป็นบุคคลากรที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต

http://www.nation.ac.th/news/news_quiz_economic.html

รับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้ง

Tuesday, April 5th, 2011
รับรองวุฒิ จาก ก.ค.ศ

รับรองวุฒิ จาก ก.ค.ศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ .. ตามที่มีหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เรื่องการรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรายชื่อคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยโยนก ที่ ก.ค.ศ รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ ๐๒๐๖.๖/๒๔๑ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มีคุณวุฒิที่รับรอง 2 คุณวุฒิคือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  และบัญชีบัณฑิต รายละเอียดภาพเอกสาร

ร่วมเสนอความคิดเห็น การทำวิจัยในชั้นเรียน

Friday, June 4th, 2010


อาจารย์ท่านใด้มีความคิดเห็น หรือ อยากสอบถามเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มเติม สามารถติดต่อ ได้ที่
1. อาจารย์ ชินพนธ์ โรจนไพบูลย์
2. อาจารย์ศิรินธร อุทิศชลานนท์
และทีมงาน KM ของคณะบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 113

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

 1. เอกสารประกอบการบรรยาย

2. คณะบริหารธุรกิจ_วิจัยในชั้นเรียน1.pdf

การวิพากษ์ KM คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน

Friday, June 4th, 2010

การวิพากษ์ KM คณะบริหารธุรกิจ เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00-11.00

1. การวิจัยในชั้นเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการหาคำตอบ หมายถึงอย่างไร
Ans.: โดยหลักพื้นฐานของการวิจัยมีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ ตีความอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้คำตอบทีเชื่อถือได้ ซึ่งสามารถแยกเป็นขั้นตอนได้ดังนี้
1. สังเกตกำหนดปัญหา
2. กำหนดขอบเขตการศึกษา
3. ตั้งสมมุติฐาน
4. ทดลองปฏิบัติ
5. ติดตามผล

2. หลักการดังกล่าวนำมาใช้กับการวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างไร
Ans.: Class room Action Research สามารถทำได้ใน 2 ลักษณะ
1. ไม่ยึดติดกับระเบียบวธีวิจัยอย่างเคร่งครัด มุ่งนำไปใช้แก้ไขปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียน
2. ดำเนินงานตามกรอบระเบียบวิธีวิจัยทั่วไป

3. ในการทำวิจัยในชั้นเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทำเป็นส่วนประจำของอาจารย์จะทำ ได้อย่างไร
Ans.: อาจารย์ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นจุดเริ่มต้น และใช้การทำวิจัยในแบบ Informal Research เป็นเครื่องมือ ซึ่งไม่ต้องไปยึดติดกับทฤษฎี หรือมีการออกแบบวิจัยมากนัก

4. การทำวิจัยในชั้นเรียน โดยไม่อิงกับระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัดจะสามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ได้หรือไม่
Ans.: ได้ เพราะเป็นกระบวนการค้นหาคำตอบที่เป็นระบบ โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่สอกคล้องกัน นิยามสัพย์ของงานวิจัยที่ สกอ.ได้กำหนดไว้ เพียงแต่จะมีจุดอ่อนในการนำไปใช้อ้างอิงกับนักศึกษากลุ่มอื่นนอกเหนือจากชั้นเรียนที่อาจารย์ได้เลือกนำมาเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย

ไทยงัดมาตรการภาษีจูงใจ ดึงยักษ์ต่างชาติตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH)

Tuesday, May 25th, 2010

ห่างหายจาก yonok blog ไปหลายเดือน ตอนนี้โยนกคงกำลังวุ่นอยู่กับการเตรียมการรับน้องใหม่ นึกย้อนไปถึงปี 35 ช่วงเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ตอนนั้นผมเองก็กำลังจะเข้าเป็นนักศึกษาปี 1 yonok เหมือนกัน (พอได้ทุนกรมสามัญศึกษา คัดเลือกให้มาเรียนที่ yonok เตียก็ไม่ยอมให้ไปสอบที่ไหนเลย เกรงว่าถ้าเกิดสอบติดที่อื่นแล้วมาเรียนที่กรุงเทพฯ อาจจะไม่ปลอดภัย) เหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมือง ก็กลับมาระเบิดอีกครั้งในปีนี้ ปี 53 ผ่านไป 18 ปี แต่ประเทศไทยยังไปไหนได้ไม่ไกล วนเวียนอยู่ที่เดิม และมีทีท่าว่าจะหนักกว่าเดิมเสียอีก ไม่รู้จะแก้ได้ยังไง ก็คงต้องทำใจยอมรับมันไป แบบเซ็ง ๆ อย่างนี้หละนะ

เมื่อวานได้ยินทางการประกาศมาตราทางภาษี เพื่อจูงใจบริษัทต่างชาติให้มาเปิดสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Headquarters- ROH) พอได้ยินได้แล้วนับว่าเป็นข่าวดีเลยครับ เพราะ campaign นี้ได้ประโยชน์จริง ๆ ให้แง่ของการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ การที่ประเทศของเรามีบริษัทยักษ์ใหญ่มาเปิด ROH ก็จะเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายมิติ เพราะผู้บริหารระดับสูงที่มานั่งประจำสำนักงานในไทย ก็จะมาใช้ facilities ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น เช่าอาคารสำนักงาน, ที่พัก, โรงแรม, ทางเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางรถ หรือ เครื่องบิน และที่สำคัญ คนไทยจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทเหล่านี้ด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของเราไปในตัว

ตอนผมเริ่มทำงานในหลาย ๆ บริษัท IBM, BMS, Excel อะไร ๆ ก็ต้องรออนุมัติจาก ROH ที่สิงคโปร์ เดียวก็บินไปประชุม, ไปอบรม คนเก่ง ๆ ดี ๆ ก็ถูกดึงไปทำงานที่สิงคโปร์กันหมด คนทำงานในกลุ่มประเทศอาเซียนขนเงินไปใช้จ่ายที่สิงคโปร์มากมาย ทำให้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เติบโตจนเป็นพี่ใหญ่ในอาเซียน ทีนี้หละนะ คงถึงตาประเทศไทยของเราบ้าง จะได้เป็น Hub หรือศูนย์กลางในทุกด้านจริง ๆ สาธุ………… โดยศักยภาพเป็นไปได้ครับ แต่เหตุการณ์แบบปี 35 หรือ 53 มันจะวนกลับมาอีกกี่รอบ ก็คงช่วยภาวนาว่าอย่าเกิดขึ้นอีกเลย

มาตราการทางภาษีคราวนี้ของเราเหนือกว่าประเทศคู่แข่งนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ หรือ มาเลเซีย ลองดู ตารางเปรียบเทียบได้เลย หวังใจว่า คงจะมีบริษัทต่างชาติเห็นประโยชน์และเข้ามาลงทุน อย่างน้อย บริษัทฯ ที่ผมทำงานอยู่ก็ได้ดำเนินการเปิด ROH ในไทยและก็คงได้ประโยชน์จากมาตราการนี้เช่นกัน

Tax incentives               Thailand(ROH)            Singapore (RHQ/IHQ)  Malaysia(OHQ)
                                                                                        

Income from                  Exempted 15 years            RHQ 15% (3+2 years)   Exempted 10 years
– Business                       -0% oversea income
– Royalties                      -10% local income                IHQ 0%, 5% or 10%
– Interest                                                                        5-20 years

Expat ROH employees  Reduce from 30% to 10% 10% 5 years Exampt, 3-5 years
                                          for 8 years if oversea
                                             income over 50%               Normal rate is 20%     Normal rate is 25%

Remarks;
ROH : Regional Operation Headquarters
RHQ : Regional Headquarters
IHQ : International Headquarter
OHQ : Operational Headquarters Company

Phiboon Buakhunngamcharoen
Group Financial Controller
Mermaid Drilling Ltd
BA, Yonok #5
MBA-Finance, NIDA Flex #4
EDP, Thammasat University

Tax Haven

Sunday, February 7th, 2010

ถ้าวันนี้เราลอง search ความหมายของคำว่า Tax haven ใน Wikipedia ก็จะเจอคำอธิบายว่า A tax haven is a country or territory where certain taxes are levied at a low rate or not at all.

จากข้อมูลของ U.S. National Bureau of Economic Research ประเมินว่า มี 15% ของประเทศในโลกนี้ เป็นประเทศที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่เรียกว่า Tax Haven ในอัตราที่แตกต่างกัน แต่ก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียว ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเขตที่ไม่ค่อยมีทรัพยากรเป็นของตัวเองด้วย เลยต้องการดึงดูดเงินให้มาลงทุนด้วยจึงมีการดึงดูดโดยจัดเก็บภาษีในอัตราต่ำ หรือ ไม่เก็บเลย เก็บแต่ค่าธรรมเนียมในการให้บริการเป็นรายได้ด้วยส่วนหนึ่ง

ทีนี้เราลองมาดูว่า Tax Haven มีที่ไหนในโลกนี้บ้าง

คาบสมุทรแคริเบี้ยน ได้แก่ บาฮามัส, เบอร์มิวด้า, เคย์แมน, ไอซ์แลนด์, บริติซ เวอร์จิ้น ไอส์แลนด์, ปานามา
ทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ได้แก่ ยิบบรอลต้า และไซปรัส
ยุโรป ได้แก่ เนเธอร์แลนด์, ลิกเตนสไตน์ แอนโดร่า ลักเซมเบิร์ก และ โมนาโก
แปซิฟิก ได้แก่ ฮ่องกง, แวนนัวตู, นาอูรู หรือแม้กระทั่ง มาเลเซีย ประเทศใก้ล ๆ ไทยก็มีเหมือนกัน ก็ที่เกาะลาบัว ไงหละครับ

วันนี้ผมมาทำงานที่เกาะกาลิมันตัน ประเทศอินโดนีเซีย อยากจะคุยเรื่องเกาะปลอดภาษีซะหน่อย เริ่มที่มาเลเซียก่อนเลยแหละกัน ถ้าดูตามแผนที่ เกาะลาบัว Labuan จะอยู่ใก้ล ๆ กับประเทศบรูไน เนื่องจากประเทศมาเลเซียต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ให้กระจายไปทางมาเลเซียตะวันออก (ดูตามแผนที่มาเลเซียแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่อยู่ภาคใต้ของไทย กับฝั่งประเทศบรูไน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นป่า เศรษฐกิจไม่สู้ดีนัก) รัฐบาลก็เลยคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีเงินลงทุนหมุนเวียนมาพื้นที่แถบนี้ ก็เลยตั้งเกาะลาบัวเป็นเขตสิทธิประโยชน์ทางภาษีพิเศษ ซึ่งจะให้สิทธิประโยชน์เฉพาะธุรกิจให้เช่าเพื่อการดำเนิน (Leasing)โดยมี option ให้เลือกว่าจะเสียภาษีในอัตรา 3% ของกำไรสุทธิ หรือเสียภาษีในอัตราคงที่ 20,000 ริงกิตต่อปี (ประมาณ 200,000 บาท)

ทำไมมาเลเซียจึงประกาศให้หมู่เกาะลาบัว เป็นเขตที่ให้สิทธิประโยชน์เฉพาะธุรกิจให้เช่าเพื่อการดำเนิน (Leasing) เพราะทะเลโดยรอบเกาะกว้างใหญ่ไพศาลมีแหล่งน้ำมันใต้ท้องทะเลมหาศาล มีบริษัทข้ามชาติเข้าให้บริการขุดเจาะน้ำมันมากมาย ซึ่งอุปกรณ์ที่นำมาใช้การขุดน้ำมัน จะต้องเช่ามาทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรือขุดเจาะน้ำมัน หรืออุปกรณ์ชิ้นใหญ่ ๆ ประโยชน์ที่เกิดขึ้น ก็เป็นแบบ WIN-WIN เพราะผู้ประกอบการณ์ไม่ต้องเสียภาษีจากค่าเช่า มาเลเซียได้ประโยชน์จากที่บริษัทข้ามชาติเหล่านั้นเข้ามาเปิดบริษัท บนเกาะลาบัว ทำให้เกิดธุรกรรมทางการเงินมากมายบนเกาะนี้ สร้างงาน สร้างรายได้ และได้กระจายไปถึง รัฐซาราวัก-รัฐซาราวา ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ก็จะมีแหล่งงานใหม่ ๆ รองรับ ซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกแก่ประชาชนของประเทศมาเลเซียโดยรวม

แต่สิ่งที่ผมกำลังเฝ้ารอ คือคำตัดสินของศาลไทยต่อกรณียึดทรัพย์ของตระกูลชินวัตร มูลค่า 76,000 ล้านบาท ประมาณปลายเดือนนี้ ซึ่งจะมีประเด็นที่ตระกูลชินวัตรไปการลงทุนที่หมู่เกาะบริติซ เวอร์จิ้น ซึ่งเป็นเกาะที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษี Tax Haven เกี่ยวข้องด้วย คำวินิจฉัยของศาลจะเป็นเช่นไร จะต้องติดตามแบบห้ามกระพริบตา (แต่ขอแบบกระชับได้ไหมครับ ไม่ใช่อ่านวินิจฉัยเป็นชั่วโมง ๆ เหมือนกรณียุบพรรคไทยรักไทย สุดท้ายประชาชนก็งงว่า คำตัดสินคืออะไร)

Phiboon Buakhunngamcharoen
Group Financial Controller
Mermaid Drilling Ltd
BA, Yonok #5
MBA-Finance, NIDA Flex #4
EDP, Thammasat University

การเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก

Friday, February 5th, 2010

         ได้มีโอกาสเข้ารับฟังการถ่ายทอดความรู้จากการเข้าร่วมสัมมนาของท่านอาจารย์สิริรัตน์  เลิศมี-มงคลชัย ที่ท่านได้เข้าร่วมสัมมนาการเปิดตลาดการค้าบริการของไทยในเวทีโลก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2552 โดยเฉพาะเรื่องของการการเปิดเสรีทางการค้า (Free Trade Area) และผลกระทบของ FTA ต่อธุรกิจการขนส่ง การศึกษา และสปา รวมถึงข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่างๆ โดยให้ข้อมูลความคืบหน้าของการเจรจาเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับประเทศคู่เจรจา

         เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) หมายถึง การรวมกลุ่มเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมาย เพื่อลดภาษีศูลกรกรระหว่างกันภายในกลุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดหรือเป็น 0% และใช้อัตราภาษีปกติที่สูงกว่ากับประเทศนอกกลุ่ม การนำเขตการค้าเสรีในอดีตมุ่งในด้านการเปิดเสรีด้านการค้า โดยการลดภาษี และอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีเป็นหลัก แต่เขตการเค้าเสรีในระยะหลังๆ นั้น รวมไปถึงการเปิดเสรีด้านบริการและการลงทุน

          แล้วเรื่องการเตรียมบุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลด้านต่างๆ ได้มีการเตรียมตัวมากน้อยขนาดไหน ? เป็นคำถามที่จะทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาคำตอบ และร่วมกันในการเตรียมการพร้อมรับมือกับ FTA เราลองมาดูในแต่ละประเด็นกันครับ

         ผลกระทบของ FTA ต่อธุรกิจด้านลอจิสติกส์

         เนื่องจากมาตรฐานของลอจิสติกส์ไทยยังอยุ่ในระดับต่ำกว่ามาตรฐานสากล และมีต้นทุนสูงถึงร้อยละ 19 ของ GDP ประเทศไทย ภายใต้พันธกรณีที่ได้เปิดตลาดลอจิสติกส์ในองค์การค้าโลก โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน และจัดตั้งธุรกิจไทย แต่ให้ถือหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ 49 ปัจจุบันบริษัทที่ทำธุรกิจลอจิสติกส์ในระดับนานาชาติจะเป็นของต่างชาติส่วนใหญ่ การจัดอันดับดัชนีโลจิสติกสส์ของธนาคารโลกปี 2550 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 31 จาก 150 ประเทศ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเราจะต้องเตรียมบุคลากร หรือทรัพยากรบุคคลให้พร้อม ทั้งในเรื่องของภาษาและความสามารถของบุคลากรที่จะรองรับการขยายตัวของธุรกิจโลจิสติกส์นี้

          ผลกระทบของ FTA ต่อธุรกิจสปา

          วิทยากรได้นำเสนอระดับของการจัดอันดับธุรกิจสปาระดับโลก ซึ่งก็มีธุรกิจสปาของไทยที่ติดอันดับ โดยการจัดระดับประจำปี 2009 จากนิตยสาร Travel & Leisure (World Best Spas 2009) ถึง 7 แห่ง คือ

  1. Anatare Koh Sansui Resort and Spa        95.07
  2. Four Season Resort Chiangmai                 94.96
  3. Mandarin Friengal Bangkok                       94.61
  4. Anatara Hua Hin Resort Spa                      94.21
  5. Mandarin Oriental Dhara Dhevi Chiangmai          92.19
  6. Shangri-La Hotel Bangkok                                           91.8
  7. Penninsula Bangkok                                                       90.63

          ทั้งนี้เป็นผลจากการให้บริการแก่ผู้มาเยือน ด้วยความใส่ใจ และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสปาไทย ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีติดอันดับหลายแห่งด้วยกัน แต่ประเทศไทยเราก็ควรที่จะพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการดำเนินธุรกิจสปา และให้ความรุ้ด้าน FTA ต่อผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจสปาเช่นเดียวกัน

          ผลกระทบของ FTA ต่อธุรกิจบริการ

          ธุรกิจการศึกษาของบไทยไม่ได้ติดอันดับท็อปเทนโลกเหมือนประเทศสิงคโปร์ หรือญี่ปุ่น ดังนั้นการเปิดสาขาชองสถาบันการศึกษาไทยในต่างประเทศจำเป็นต้องศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต่างประเทศกำหนด ซึ่งเป็นมาตรฐานตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ   ดังนั้นการดำเนินธุรกิจการศึกษาในต่างประเทศ จึงควรเลือกในสิ่งที่ต่างประเทศไม่มี หรือเป็นเอกลักษณ์ของไทย เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ เช่น มวยไทย สอนทำอาหารไทย นวดแผนไทย การฝึกโยคะ การทำสมาธิ เป็นต้น  ธุรกิจบริการก็เช่นกัน เราควรเตรียมความพร้อม และมองภาพรวมของการรับมือกับ FTA ที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน

          และในฐานะที่ท่านได้มีโอกาสเรียนในวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ท่านจะมีแนวทางในการรับมือกับ FTA อย่างไรบ้าง ? พร้อมทั้งจะมีจะมีแนวทางการพัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลอย่างไร เมื่อมันกำลังจะเข้ามาแล้ว !!!!!

Good Corporate Governance

Tuesday, December 15th, 2009

Ten Commandment of Good Corporate Governance for Public Company’s  Board of Director. บัญญัติสิบประการสำหรับคณะกรรมการบริหารบริษัทมหาชน

1. Understanding the company businesses   เข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ 

2. Understanding  all laws and regulations   เข้าใจทุกกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ

3. Acting  honestly and in good faith for the benefit of the company and shareholders as a whole  ปฏิบัติอย่างซี่อสัตย์ และด้วยความเชื่อถือที่แท้จริงต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯและผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม

4. Equal access to the information มีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน

5. Financial awareness มีความรอยรู้ในรายงานการเงิน   

6.  Establishing control system  สร้างระบบกำกับดูแล   

7. Being involved but independently in decision making  มีส่วนร่วมทุกการประชุมและอิสระในการตัดสินใจ

8. Executive and Management rewards must be linked with Performance  ผลตอบแทนผู้บริหารต้องได้ตามผลงาน

9. The Proper selection and role of Independent Directors  ให้โอกาสผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้เป็นกรรมการบริหารอิสระ 

10. Ethical and Self-Examining Board  เป็นกรรมการที่ยึดมั่นกับจรรยาบรรณและตรวจสอบตนเองเป็นนิจ

SET has created its own 15 corporate governance principles as a guidelines for listed companies implementation as follows.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้วางหลักปฏิบัติเพื่อธรรมาภิบาลในบริษัท  15 ประการเพื่อการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดอย่างโปร่งใสดังนี้:

1. ต้องมีการกำหนดนโยบาย “บรรษัทภิบาล”  

2. มีการให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน           

3. คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

4. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

5. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และการชี้นำในการบริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

6. มีการปัองกันกำจัดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกัน

7. มีการส่งเสริมการดำเนินการตามจริยธรรมธุรกิจ

8. มีการถ่วงดุลอำนาจของกรรมการที่เป็นผู้บริหารและผู้ไม่ได้เป็น

9. มีการกระจายตำแหน่งรับผิดชอบอย่างเหมาะสม

10.มีการกำหนดโครงสร้างค่าจ้างกรรมการฯและผู้บริหารบริษัทอย่างเหมาะสม

11. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

12. มีคณะกรรมการบริหาร หรือดำเนินการตามความจำเป็น

13. มีระบบการกำกับและตรวจสอบภายในที่เหมาะสม

14. มีการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและข้อมูลที่จำเป็นโดยผู้บริหาร

15. มีการประสานสัมพันธ์กับผู้ลงทุนอย่างใกล้ชิด

 

นายนิยม   จันทกูล

15/12/2552